Terms of Use

Trang web này được điều hành và quản lý bởi Tập đoàn SEMITEC.
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận và sử dụng trang web này chỉ khi bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

1. Bản quyền và thương hiệu

Các quyền của bản quyền về nội dung, thông tin, thiết kế, bố cục, nhãn hiệu, thương hiệu, vv đăng trên trang web này thuộc về SEMITEC Corporation và chủ sở hữu đã chấp thuận sử dụng.

2. Về hoạt động

SEMITEC CORPORATION có thể thay đổi, xóa, vv các thông tin được đăng trên trang web này. Ngoài ra, khi SEMITEC Corporation cho là cần thiết, hoạt động của trang web này chính nó có thể bị gián đoạn hoặc hủy bỏ. SEMITEC CORPORATION không có nghĩa vụ phải sửa đổi nội dung của trang web này để thông tin trên trang web này luôn chính xác.

3. Liên kết tới trang

When the exams are close, pupils can’t be without writing their essays online. It is now a simple write papers for money task and quite exciting by doing kinds of essay writing to find scores online. There are numerous websites where the students can submit their essays with procedures that are easy and they do not need to worry about supplying all of the information that is necessary.

web

Để liên kết tới trang web này, vui lòng liên kết với quản trị viên trang web của SEMITEC Co.

4. Liên kết

Các trang web không phải là Công ty SEMITEC, sau đây gọi là “trang web liên kết”) được liên kết từ trang web này hoặc liên kết với trang web này được quản lý theo trách nhiệm của mỗi trang liên kết, Công ty TNHH SEMITEC Nó không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web và cho bất kỳ thiệt hại gây ra bằng cách sử dụng chúng.

5. Về trình duyệt

Nên duyệt qua Internet Explorer 7.0 trở lên để xem trang này.

6. Về quyền miễn trừ

SEMITEC CORPORATION không chịu trách nhiệm về những thiệt hại sau đây hoặc bất kỳ thiệt hại có thể nảy sinh liên quan đến trang web này.

  1. Bất kỳ thông tin nào đăng trên trang web này, thay đổi hoặc xóa đi, bất kỳ thiệt hại gây ra bởi hoạt động, gián đoạn hoặc ngưng trang web này.
  2. Bất kỳ thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng trang web này hoặc thông tin được đăng trên trang web này của bạn.
  3. Bất kỳ thiệt hại gây ra bởi các mô tả không chính xác hoặc lỗi chính tả có trong trang web này.
  4. Bất kỳ tai nạn, sự cố, ô nhiễm do virus máy tính, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu gây ra bởi việc tải xuống trang web này vv về phần mềm hoặc phần cứng của bạn.